Tag: globalisaatio

Uudista kestävästi – uudistu viisaasti!

Globalisaatio ja digitalisaatio ovat mullistaneet monen tämän ajan yrityksen elämän ainakin kolmella tavalla. Ne ovat avartaneet näköaloja toimialoista liiketoimintaekosysteemeiksi. Ne mahdollistavat uudentyyppisten liiketoimintamallien ja kilpailulogiikoiden esiinmarssia. Ne haastavat hahmottamaan asiakaskokemusta uudella tavalla. Julkisyhteisöt ajautuvat samojen kehityskysymysten äärelle talouden reunaehtojen kiristyessä: Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen uudelle, entistä kestävämmälle perustalle vaatii ennennäkemättömiä innovaatioita sekä palvelumallien että koko palvelujärjestelmän tasolla.

Vaikka muutospaineet kovenevat ja tahti tuntuu aina vain kiristyvän, yhteisön toiminnan ytimessä ja sisärakenteissa kaikki ei voi olla koko ajan muutoksessa. Säntäily muutoksesta toiseen ylikuormittaa inhimillisiä voimavaroja ja moninkertaistaa uuden käynnistämisestä aiheutuvat kustannukset. Ja vaikka muutoksia tehtailtaisiin paljon, ne eivät välttämättä ole niitä oikeita. Jim Collinsin tutkimusten mukaan yritykset muuttavat liiketoimintaansa ja organisaatiotaan jopa kolme kertaa enemmän kuin olisi toiminnan vaikuttavuuden ja kannattavuuden näkökulmasta tarpeellista.

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä johdon on osattava erottaa ulkoinen muutos sisäisestä uudistumisesta ja laajennettava näköalaansa paitsi eteen myös taakse, sekä kauas, ulkoiseen ympäristöön että lähelle, sisäiseen maailmaan. On löydettävä uudelleen yhteisön olemassaolon ydintä leimaavat arvot, joita kannattaa vaalia myös digitaalisessa, globaalissa taloudessa. On tiedostettava yrityksen ainutkertaisimmat vahvuudet ja opittava näkemään niiden potentiaali alati muuttuvassa valossa.

Johtajuus on avainasia muutoksessa. Se on keskeinen muutoksen väline mutta samanaikaisesti sen itsensä on uudistettava. On vielä suhteellisen helppoa nähdä, millaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan. Vaikeampaa sen sijaan saada se uusi johtajuus näkymään niiden vanhojen avainihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä ja toteuttaa koko muutos niin, että toteutustapa ei itsessään edusta samaa vanhaa (ja vesitä näin koko uudistusta).

Tämä asettaa johtajat ja johtajuuden kehittäjät kafkamaisen haasteen eteen: Miten keksiä pyörä samalla, kun sitä jo ajetaan?